Uděluji tímto společnosti AAA Realitní fond a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, 110 00,  Praha 1 IČO: 27413934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10433, emailový kontakt: info@realitnifond.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

·         jméno a příjmení,

·         poštovní adresa,

·         emailová adresa,

·         telefonický kontakt,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Příprava veškeré administrativní podpory při tvorbě dokumentů jako jsou nabídkové listy, výstupy z evidence nabízených nemovitostí, přípravy smluvních podkladů atd..

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení, nebo do doby odvolání souhlasu.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 

·         osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

·         důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

·         při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

·         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

·         Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

·         Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Přihlašte se k odběru novinek emailem